Podstawa prawna świadczeń rodzinnych

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r, poz. 111)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497),
  3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1466)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy)  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą:

– od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

– od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

  • jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymidokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentamiod dnia 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2020 r.