Gminny Interdyscyplinarny Zespół 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plac Wolności 9

38-606 Baligród

tel. 13 460-13-44

 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy wchodzą następujące osoby:

1. Małgorzata Prach – przewodniczący- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

2. Joanna Galant – przedstawiciel Służby Zdrowia.

3. Henryka Wołoszyn- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baligrodzie.

4. Iwona Irzyńska – kurator sądowy.

9. Marek Długosz – przedstawiciel Posterunku Policji w Baligrodzie.

10. Agnieszka Józefczyk- przedstawiciel Oświaty.

 

 

 

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych  jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.