Stypendium szkolne
W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie,  Plac Wolności 9
Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) przysługuje:
 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/osobę w rodzinie (od 1 października 2018 r.)
Wymagane dokumenty: 
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności następujące informacje i dokumenty:
 1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz jego rodziców,
 2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza,
 3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,
 4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,
 5. decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej,
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 7. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
 8. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 9. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 10. oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 11. świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej,
 12. inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
 13. zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę (netto)
 14. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 15. informację o rodzaju świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,
 16. informację o pożądanej formie świadczenia pomocy materialnej, innej niż forma pieniężna,
 17. informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium
Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.
Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 13 460-13-44
Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00