Karta Dużej Rodziny

Od dnia 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Karta ta to system zniżek dla rodzin wielodzietnych w instytucjach publicznych oraz w innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Baligród mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie, Plac Wolności 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.