Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, iż na podstawie art 15 USTAWY z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U 2022 poz.1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest przyznawany na okres obowiązywania decyzji dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Jest on wypłacany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Warunki przyznania dodatku energetycznego

Dodatek przysługuje osobom spełniającym następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Ministra Energii.

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 1. 12,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
 2. 16,79 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
 3. 20,15 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

Gdzie załatwić sprawę

Dokumenty składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Baligrodzie, Plac Wolności 9, 38-606 Baligród

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)
 3. zaświadczenie bankowe lub inny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy

UWAGA! Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 659 KB