Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że wydaje zaświadczenia o dochodach dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach drugiej części Programu “Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

    Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres, miejsca zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć:

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie ul. Plac Wolności 9
– za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie  ul. Plac Wolności 9, 38-606 Baligród
– elektronicznie za pośrednictwem e-puap.

 

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Wniosek "Czyste Powietrze" 516 KB