DODATEK OSŁONOWY 2024

Od  stycznia 2024 r.  można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty  1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.