Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie, informuje, że tut. Ośrodek realizuje refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. na  podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022r poz. 2687)

Refundacja podatku VAT przysługuje GOSPODARSTWU DOMOWEMU, które spełnia następujące warunki:

  1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967
    i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
  2. złoży odpowiedni wniosek ( wniosek w załączniku)
  3. dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. (nie dotyczy opłaconych faktur proforma)
  4. spełni kryterium dochodowe:

– 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

– 1 500 zł dla  gospodarstwa wieloosobowego,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:

  • 2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
  • 2022 r. – wniosek został  złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,

na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Baligrodzie ul. Plac Wolności 9, 38-606 Baligród

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w GOPS Baligrodzie ul. Plac Wolności 9, 38-606 Baligród

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Wniosek refundacja podatku VAT 54 KB