Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • Osobiście w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie Plac Wolności 9, 38-606 Baligród
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie

Plac Wolności 9

38-606 Baligród

Tel. 13 460 13 44

 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 

 1. 500 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 2. 2000 złotych– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Informacja o składaniu wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Nowy Rok 2022 przyniósł zmiany w programie Rodzina 500+. Od 2022 r. obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (Ośrodek Pomocy Społecznej – zwany dalej OPS). Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wniosek o 500+ na nowonarodzone dziecko w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie już wypłacać na bieżąco przyznane przez siebie wsparcia. To oznacza, że np. rodzice, których dzieci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., będą składać wniosek do ZUS, choć będzie jeszcze trwał okres świadczeniowy obsługiwany przez jednostki samorządu (OPS) . Podobnie będzie w przypadku tych osób, które z różnych powodów nie zgłoszą się po świadczenie do gminy do końca grudnia br.
   Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Rodzice dzieci dożywianych w szkole są proszeni o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosku na dożywianie dzieci w szkole od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 2021 r.  (np. odcinek renty, zaświadczenie z zakładu pracy, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, gosp. rolnym od 1ha przeliczeniowego).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu:

25 sierpnia 2021 r. (środa) – Baligród

26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – pozostałe miejscowości

Obowiązują dotychczasowe numery.

 

WAŻNE

Podczas odbioru żywności proszę zachować odległość 2 metrów.

Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  –   1.161,60 zł

Dochód osoby samotnej  –   1.542,20 zł